ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Sansanee 830251247932 J&T Express-ems Sep 29, 2020 092020000013
ช่อผกา ลาภผล 830251245132 J&T Express-ems Sep 23, 2020 092020000011
วรารัตน์ เชี่ยวชาญ 830251245176 J&T Express-ems Sep 23, 2020 092020000012
ณหทัย พฤกษ์สุวัฒน์ ALP015136622 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000009
ราตรี พิชัยพงค์ RH104253507TH ไปรษณีย์ไทย Sep 10, 2020 092020000008
ปัทมา เฉลียวคำนวน ALP015136686 Alphafast-ems Sep 08, 2020 092020000003
พรพรรณ แซ่เจียม ALP015136685 Alphafast-ems Sep 08, 2020 092020000005
นางสาว กานต์ชนก เหล้าภักดี EG071229573TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 08, 2020 092020000006
บุญยวีร์​ ชาดารา EG682922481TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 08, 2020 092020000007
ภัทรวดี กิจธรรม RB939484180TH ไปรษณีย์ไทย Sep 02, 2020 092020000001
ธนาภรณ์​ โภชนะคง RB939484220TH ไปรษณีย์ไทย Sep 02, 2020 092020000002
แพรนรินทร์ พิพัฒโนทัย EG611048005TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2020 082020000037
อาจารี แสงแก้ว EG611047963TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 31, 2020 082020000040
ปรียาภรณ์ โพธิ์วัน RB939484030TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2020 082020000038
จีรภา อ่อนมาก RB939484074TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2020 082020000039
ปฏิญญา กันทาธรรม RH104252356TH ไปรษณีย์ไทย Aug 27, 2020 082020000036
ธัญชนก ลือยาม EG682923442TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 26, 2020 082020000034
Daungkamol EG682923116TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 21, 2020 082020000033
ปวันรัตน์ ALP015074090 Alphafast-ems Aug 19, 2020 082020000032
แพรวพรรณ ภัทรธีรานนท์ ALP015074089 Alphafast-ems Aug 18, 2020 082020000030
สุรศักดิ์ รังษี ALP015074084 Alphafast-ems Aug 17, 2020 082020000029
อัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ RH104251829TH ไปรษณีย์ไทย Aug 17, 2020 082020000027
พรชนก ขุนทองเหล็ก EG611051676TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 17, 2020 082020000028
บุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี EG611051557TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2020 082020000025
เมศิณี โพธิ์ทอง (ผู้ใหญ่เจี๊ยบ) EG611051720TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 14, 2020 082020000026
รัสรินทร์​ รวมทรัพย์ทวี ALP015074087 Alphafast-ems Aug 13, 2020 082020000023
จุลลินภรณ์ วีระเกียรติ ALP015074090 Alphafast-ems Aug 13, 2020 082020000024
รัสรินทร์​ รวมทรัพย์ทวี EW434512852TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2020 082020000023
จุลลินภรณ์ วีระเกียรติ EW434513345 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 13, 2020 082020000024
หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง RH104251642TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2020 082020000022
หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง RH104251642TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2020 082020000022
หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง RH104251642TH ไปรษณีย์ไทย Aug 10, 2020 082020000022
พรพรรณ RH267101179TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000020
มาเรียนี สะแลแม RH267101372TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000019
อัสมาภรณ์ เพชรรัตน์ ALP015136571 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000018
เสาวลักษณ์ ธิโนชัย ALP015136567 ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 10, 2020 082020000016
นางสาว ณภรรษสร สอนกล้า RH104251639TH ไปรษณีย์ไทย Aug 07, 2020 082020000014
ศรสวรรค์ เชิญรัมย์ ALP015074079 Alphafast-ems Aug 06, 2020 082020000013
พัลลภา สรงสุคนธ์ RH104251545TH ไปรษณีย์ไทย Aug 05, 2020 082020000012
็Hoosna Burahanee ALP015074073 Alphafast-ems Aug 04, 2020 082020000011
จีรวรรณ สุวรรณสุจริต EG611051733TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 04, 2020 082020000008
ณัฐชญานิษฐ์ วงษ์พรหม RH104251404TH ไปรษณีย์ไทย Aug 04, 2020 082020000009
อนุสรา พรหมทัศน์ RH104251418TH ไปรษณีย์ไทย Aug 03, 2020 082020000004
โสภิสา รุ่งเรือง ALP015074078 Alphafast-ems Aug 03, 2020 082020000002
สุภัค ก่ออิฐ ALP015074077 Alphafast-ems Aug 03, 2020 082020000001
พนิดา แซ่หย่าว ALP015074076 Alphafast-ems Aug 03, 2020 082020000005
สุภานี รัตนพร EG611051384TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 03, 2020 082020000006
สุมิตรา รักศรี EG611051441TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 03, 2020 082020000007
สมิตาภัสร์ RH104251452TH ไปรษณีย์ไทย Jul 31, 2020 072020000043
กีรติ ฤกษ์มงคล EG611051367TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2020 072020000042
ชื่อลูกค้า : Sansanee
Tracking number : 830251247932
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : ช่อผกา ลาภผล
Tracking number : 830251245132
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : วรารัตน์ เชี่ยวชาญ
Tracking number : 830251245176
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ณหทัย พฤกษ์สุวัฒน์
Tracking number : ALP015136622
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : ราตรี พิชัยพงค์
Tracking number : RH104253507TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000008
ชื่อลูกค้า : ปัทมา เฉลียวคำนวน
Tracking number : ALP015136686
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : พรพรรณ แซ่เจียม
Tracking number : ALP015136685
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : นางสาว กานต์ชนก เหล้าภักดี
Tracking number : EG071229573TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : บุญยวีร์​ ชาดารา
Tracking number : EG682922481TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : ภัทรวดี กิจธรรม
Tracking number : RB939484180TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ธนาภรณ์​ โภชนะคง
Tracking number : RB939484220TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : แพรนรินทร์ พิพัฒโนทัย
Tracking number : EG611048005TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000037
ชื่อลูกค้า : อาจารี แสงแก้ว
Tracking number : EG611047963TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000040
ชื่อลูกค้า : ปรียาภรณ์ โพธิ์วัน
Tracking number : RB939484030TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000038
ชื่อลูกค้า : จีรภา อ่อนมาก
Tracking number : RB939484074TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000039
ชื่อลูกค้า : ปฏิญญา กันทาธรรม
Tracking number : RH104252356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000036
ชื่อลูกค้า : ธัญชนก ลือยาม
Tracking number : EG682923442TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000034
ชื่อลูกค้า : Daungkamol
Tracking number : EG682923116TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000033
ชื่อลูกค้า : ปวันรัตน์
Tracking number : ALP015074090
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000032
ชื่อลูกค้า : แพรวพรรณ ภัทรธีรานนท์
Tracking number : ALP015074089
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000030
ชื่อลูกค้า : สุรศักดิ์ รังษี
Tracking number : ALP015074084
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000029
ชื่อลูกค้า : อัสมาภรณ์ เพชรรัตน์
Tracking number : RH104251829TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000027
ชื่อลูกค้า : พรชนก ขุนทองเหล็ก
Tracking number : EG611051676TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000028
ชื่อลูกค้า : บุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี
Tracking number : EG611051557TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000025
ชื่อลูกค้า : เมศิณี โพธิ์ทอง (ผู้ใหญ่เจี๊ยบ)
Tracking number : EG611051720TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000026
ชื่อลูกค้า : รัสรินทร์​ รวมทรัพย์ทวี
Tracking number : ALP015074087
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000023
ชื่อลูกค้า : จุลลินภรณ์ วีระเกียรติ
Tracking number : ALP015074090
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : รัสรินทร์​ รวมทรัพย์ทวี
Tracking number : EW434512852TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000023
ชื่อลูกค้า : จุลลินภรณ์ วีระเกียรติ
Tracking number : EW434513345
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง
Tracking number : RH104251642TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000022
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง
Tracking number : RH104251642TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000022
ชื่อลูกค้า : หนึ่งฤทัย เกตุเห่ง
Tracking number : RH104251642TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000022
ชื่อลูกค้า : พรพรรณ
Tracking number : RH267101179TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : มาเรียนี สะแลแม
Tracking number : RH267101372TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : อัสมาภรณ์ เพชรรัตน์
Tracking number : ALP015136571
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000018
ชื่อลูกค้า : เสาวลักษณ์ ธิโนชัย
Tracking number : ALP015136567
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000016
ชื่อลูกค้า : นางสาว ณภรรษสร สอนกล้า
Tracking number : RH104251639TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000014
ชื่อลูกค้า : ศรสวรรค์ เชิญรัมย์
Tracking number : ALP015074079
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000013
ชื่อลูกค้า : พัลลภา สรงสุคนธ์
Tracking number : RH104251545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000012
ชื่อลูกค้า : ็Hoosna Burahanee
Tracking number : ALP015074073
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : จีรวรรณ สุวรรณสุจริต
Tracking number : EG611051733TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000008
ชื่อลูกค้า : ณัฐชญานิษฐ์ วงษ์พรหม
Tracking number : RH104251404TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000009
ชื่อลูกค้า : อนุสรา พรหมทัศน์
Tracking number : RH104251418TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000004
ชื่อลูกค้า : โสภิสา รุ่งเรือง
Tracking number : ALP015074078
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : สุภัค ก่ออิฐ
Tracking number : ALP015074077
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000001
ชื่อลูกค้า : พนิดา แซ่หย่าว
Tracking number : ALP015074076
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000005
ชื่อลูกค้า : สุภานี รัตนพร
Tracking number : EG611051384TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000006
ชื่อลูกค้า : สุมิตรา รักศรี
Tracking number : EG611051441TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000007
ชื่อลูกค้า : สมิตาภัสร์
Tracking number : RH104251452TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000043
ชื่อลูกค้า : กีรติ ฤกษ์มงคล
Tracking number : EG611051367TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000042